Załatwianie spraw - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

„Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz na podstawie zasad i terminów określonych:

 • ustawą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.),
 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r.
  w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1148, z późn. zm.),
 • instrukcja kancelaryjna wprowadzona decyzją Nr 120/2017 Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie organizacji pracy kancelaryjnej w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Wnioski, podania w sprawach zaopatrzenia emerytalnego wymagają formy pisemnej – bądź to
w postaci odpowiedniego formularza, bądź odrębnego pisma. Mogą być przesłane za pośrednictwem poczty, faksu lub złożone osobiście w siedzibie Zakładu oraz w zespołach terenowych, w wyznaczonych godzinach urzędowania. Mogą być wniesione ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika Zakładu. Zapytania mogą być kierowane telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a informacje w tych sprawach można uzyskać osobiście w godzinach przyjęć interesantów.”.Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

tel. (22) 20-28-136; (22) 60-28192
fax. (22) 825-49-79 e-mail: zer@zer.mswia.gov.pl

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

ul. Pawińskiego 17/21

tel. (022) 60-28-136; (022) 60-28-192

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek 8.15 - 18.00

Wtorek - Piątek 8.15 - 16.15

 

Wydział Ustalania Świadczeń I
Naczelnik – Bogumiła Siwińska-Ciok
tel. (22) 60-28-270; e-mail: sw1@zer.mswia.gov.pl
Wydział prowadzi sprawy z zakresu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń:

 • funkcjonariuszom Policji zwolnionym ze służby w Komendzie Głównej Policji oraz w Komendzie Stołecznej Policji, zamieszkałym na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego oraz członkom ich rodzin;
 • funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin.

Wydział Ustalania Świadczeń II

Naczelnik – Ewa Szwarc
tel. (22) 60-28-140; e-mail: sw2@zer.mswia.gov.pl
Wydział prowadzi sprawy z zakresu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji oraz członkom ich rodzin, zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, (z wyjątkiem funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji a także członków ich rodzin), podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego.

Wydział Ustalania Świadczeń III
Naczelnik – Wioletta Lipińska
tel. (22) 60-28-371; e-mail: sw3@zer.mswia.gov.pl

Wydział prowadzi sprawy z zakresu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji oraz członkom ich rodzin, zamieszkałym na terenie województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Wydział Ustalania Świadczeń IV
Naczelnik – Danuta Hojnacka
tel. (22) 60-28-493; e-mail: sw4@zer.mswia.gov.pl

Wydział  prowadzi sprawy z zakresu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin.

Wydział Ustalania Świadczeń V
Naczelnik – Tomasz Kochański
tel. (22) 60-28-778; e-mail: sw5@zer.mswia.gov.pl

Wydział prowadzi sprawy z zakresu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji oraz członkom ich rodzin, zamieszkałym na terenie województwa łódzkiego, małoposkiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

 

Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej
Naczelnik – Teresa Kozoń-Konter
tel. (22) 60-28-275; e-mail: am@zer.mswia.gov.pl kszm@zer.mswia.gov.pl
Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji dotyczących działalności Zakładu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego oraz obsługa przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków lub petycji przez Dyrektora Zakładu lub wyznaczone przez niego osoby;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków lub petycji przez Dyrektora Zakładu lub wyznaczone przez niego osoby;
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w zakresie zaopatrzenia emerytalnego;
 • opracowywanie wytycznych dotyczących jednolitych zasad postępowania dla pracowników Zakładu przy realizacji przepisów emerytalno-rentowych;
 • interpretowanie przepisów emerytalno-rentowych oraz udzielania wyjaśnień pracownikom ustalania świadczeń w tym zakresie;
 • ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej;
 • nadzór nad merytoryczną zawartością strony internetowej Zakładu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego oraz zadań wskazanych w pkt 1.

Wydział Organizacyjny
Naczelnik – Andrzej Ornatowski
Z-ca Naczelnika – Aneta Turczyn-Pakuła

Tel. (22) 825-73-49; (22) 60-28-468 e-mail: on@zer.mswia.gov.pl
Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi Zakładu;
 • administrowanie kadrami Zakładu;
 • prowadzenie gospodarki wyposażeniem kwaterunkowym Zakładu;
 • obsługa administracyjna Zakładu, w tym porządkowo - konserwacyjna;
 • sporządzanie planów zakupów oraz zamówień publicznych w odniesieniu do potrzeb Zakładu;
 • dokonywanie zakupów w tym przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne na rzecz komórek Zakładu;
 • prowadzenie ewidencji mienia Zakładu użytkowanego w komórkach organizacyjnych;
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych wewnętrznego zarządzania, umów cywilnoprawnych, umów gospodarczych, pełnomocnictw oraz upoważnień;
 • prowadzenie spraw z zakresu legislacji zewnętrznej;
 • prowadzenie rejestrów:
  • decyzji Dyrektora Zakładu,
  • upoważnień i pełnomocnictw,
  • upoważnień do dostępu do danych osobowych,
  • umów cywilnoprawnych,
  • umów gospodarczych;
 • realizacja potrzeb transportowych Zakładu, z wyjątkiem realizacji potrzeb transportowych Komisji Lekarskich;
 • prowadzenie gospodarki telefonami komórkowymi,
 • prowadzenie magazynu, z wyjątkiem prowadzenia magazynu na potrzeby Komisji Lekarskich;
 • wykonywanie usług poligraficznych;
 • dokonywanie tłumaczeń dokumentów/materiałów sporządzonych w językach obcych i na języki obce;
 • obsługa sekretariatów Zakładu;
 • nadzór nad udostępnianiem danych osobowych oraz informacji publicznych;
 • prowadzenie Kancelarii Ogólnej;
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego, z wyjątkiem prowadzenia archiwum na potrzeby Komisji Lekarskich;
 • realizacja przepisów z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego oraz współpraca z instytucjami właściwymi w tym obszarze;
 • udział w prowadzeniu spraw socjalnych;
 • nadzór nad merytoryczną zawartością strony internetowej Zakładu, z wyjątkiem nadzoru nad merytoryczną zawartością strony zakładu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego oraz spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji;
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, z wyjątkiem spraw w zakresie zaopatrzenia emerytalnego;
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2003
Data modyfikacji : 21.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Pawlik
do góry