Informacja dot. składania petycji w Zakładzie - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dot. składania petycji w Zakładzie

Informacja dot. składania petycji w Zakładzie

1. Podstawa prawna

    Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

2. Składanie petycji do Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej Zakładem

    Petycję można:

 1. przesłać listownie pod adresem Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA, 02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21, 
 2. przesłać faksem, na numer: (22) 825 49 79,
 3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
 4. złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Punkcie Przyjęć Interesantów Zakładu w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, w godzinach: poniedziałek 8.15 – 18.00, wtorek – piątek 8.15 – 16.15 lub w zespołach terenowych Zakładu (adresy zespołów dostępne są na stronie internetowej Zakładu http://zer.mswia.gov.pl/ w dziale „O nas”, w zakładce „Wydziały i Zespoły”).

Ważne!

    Petycji nie można złożyć telefonicznie. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wymagane elementy petycji

    Petycja powinna zawierać:

 1.  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 2.  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 3. oznaczenie adresata petycji,
 4. wskazanie przedmiotu petycji - przy czym istotne jest, aby przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dana sprawa dotyczy; jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości Zakładu, petycja zostanie przekazana do organu właściwego – o czym zostanie powiadomiony wnoszący petycję.

Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu oraz zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Jeżeli petycja nie spełnia ww. wymogów, wzywa się, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona nie będzie rozpatrzona.

Ważne!

    O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

    Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

4. Podmioty wnoszące petycję:

Petycja może być złożona przez:

 • osobę fizyczną,
 • osobę prawną,
 • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
 • grupę ww. podmiotów.

5. Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności:

zmiany przepisów prawa,

podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,

życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Zakładu.

6. Petycja wielokrotna

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są w Zakładzie dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Zakład do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W takim przypadku na stronie BIP Zakładu http://www.zer.bip.mswia.gov.pl (w zakładce Petycje/Petycje wielokrotne ) ogłoszony zostanie okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów określonych w pkt. 3 Informacji, Zakład na swojej stronie BIP http://www.zer.bip.msw.gov.pl (w zakładce Petycje/Petycje wielokrotne) ogłosi wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. Przedmiotowe ogłoszenie zastępuje wezwanie, o którym mowa w pkt. 3 Informacji.

W przypadku petycji wielokrotnej informacja o sposobie załatwienia petycji umieszczona zostanie na stronie BIP Zakładuhttp://www.zer.bip.msw.gov.pl (w zakładce Petycje/Petycje wielokrotne). Powyższa Informacja zastępuje pisemne zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej.

Ważne!

    Petycję składającą się na petycję wielokrotną, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona pozostawia się bez rozpatrzenia.

    Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Metryczka

Data publikacji : 12.09.2016
Data modyfikacji : 05.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Pawlik Wydział IT
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Pawlik
do góry