Przedmiot działalności i kompetencje - Przedmiot działania i kompetencje - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Do zadań Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA należy:

 1. ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego oraz wysokości świadczeń z tego tytułu dla zwalnianych ze służby funkcjonariuszy Policji, UOP, ABW, AW, CBA, SG, SM, BOR, SOP, PSP, SC i SCS oraz członków ich rodzin;
 2. dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;
 3. dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;
 4. dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;
 5. ustalanie kwota nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenie ich zwrotu;
 6. ustalanie kwot niedopłat świadczeń pieniężnych;
 7. współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;
 8. współpraca, w granicach uprawnień, z organami administracji rządowej, organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 9. dokonywanie analiz z zakresu wysokości i struktury świadczeń pieniężnych;
 10. przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zaopiniowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku zaopatrzenia emerytalnego;
 11. naliczanie i podział środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów;
 12. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;
 14. prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej według zasad określonych dla państwowych jednostek budżetowych, w tym opracowywanie planów, sprawozdań finansowych, rocznego planu dochodów i wydatków dotyczących działalności Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA;
 15. prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca jej aktualizacja;
 16. udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami
 17. prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Obsługę realizacji zadań Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Zakład zapewnia również obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2003
Data modyfikacji : 28.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Robert Rybus
do góry